اتوبار رازی ما پروانه شماره 1 صنف خود را داریم و همین برای معرفی ما کافی است . http://www.razi-autobar.ir 2020-09-27T12:46:29+01:00 text/html 2019-05-16T13:04:06+01:00 www.razi-autobar.ir عباس اردهالی اتوبار رازی مورد اعتماد http://www.razi-autobar.ir/post/4 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#3366ff"><b>در واقعه سیل در بهار امسال ، اتو بار رازی مورد اعتماد&nbsp;</b></font></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3366ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3366ff"><b>اهالی محترم و ارگان های &nbsp;کمک رسان&nbsp;</b></font><b style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">واقع گردید &nbsp;تا&nbsp;</b><b style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;</b></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3366ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3366ff"><b>کمک های خود را با ناوگان مجهز اتو بار رازی به مناطق&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3366ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3366ff"><b>سیل زده ارسال نمایند &nbsp;.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://uupload.ir/files/v28e_help_2.jpg"></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://uupload.ir/files/alao_help_1.jpg"></div> text/html 2019-05-01T06:05:39+01:00 www.razi-autobar.ir عباس اردهالی اتو بار رازی دارای پروانه شماره 1 در تهران http://www.razi-autobar.ir/post/3 <div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/pu1n_razi_2a.jpg"></div> text/html 2019-04-30T13:18:34+01:00 www.razi-autobar.ir عباس اردهالی اتو بار رازی اولین در شهرری http://www.razi-autobar.ir/post/2 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#ff0000"><b>مدیریت اتو بار رازی مفتخر است حضور شما&nbsp;</b></font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#ff0000"><b>بازدید کننده عزیز را&nbsp;</b></font><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;"><font color="#ff0000">گرامی داشته و خود را&nbsp;</font></b></div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;"><font color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;"><font color="#ff0000">متعهد&nbsp;</font></b><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;"><font color="#ff0000">به ضمانت</font></b><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;"><font color="#ff0000">اطمینان و رضایت&nbsp;</font></b><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;"><font color="#ff0000">خاطر شما&nbsp;</font></b></div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;"><br></b></div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;"><font color="#ff0000">دانسته&nbsp;</font></b><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;"><font color="#ff0000">و در این راستا ازهیچ تلاشی کوتاهی&nbsp;</font></b></div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;"><font color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;"><font color="#ff0000">&nbsp;ننماید .</font></b></div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;"><br></b></div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b><font color="#ff0000">&nbsp;</font></b></font><img src="http://uupload.ir/files/z84_ardehali.jpg"></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/5oc4_razi_2_a.jpg"></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3366ff"><b><br></b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3366ff"><b>با ارادت : عباس اردهالی &nbsp; 09121184640&nbsp;</b></font></div><div><br></div><div><br></div> </div>