اتوبار رازی http://razi-autobar.ir 2019-04-21T21:31:35+01:00 text/html 2012-11-10T11:32:01+01:00 razi-autobar.ir عباس اردهالی با اتو بار رازی بیشتر آشنا شویم http://razi-autobar.ir/post/1 <p><font color="#ff0000"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><strong></strong></font></font>&nbsp;</p> <p><font color="#ff0000"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><strong></strong></font></font>&nbsp;</p> <p align="center"><font color="#ff0000"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><strong>&nbsp;اتوبار رازی اولین موسسه حمل ونقل و </strong></font></font></p> <p align="center"><font color="#ff0000"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><strong></strong></font></font>&nbsp;</p> <p align="center"><font color="#ff0000"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><strong>جابجائی&nbsp;اثاثیه&nbsp;&nbsp;منزل وجهیزیه&nbsp;میباشد که&nbsp;</strong></font></font><font color="#ff0000"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><strong></strong></font></font></p><font color="#ff0000"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><strong> <p align="center">&nbsp;</p> </strong></font></font><p align="center"><font color="#ff0000"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><strong>از سالها قبل&nbsp;فعالیت قانونی خودرا در شهر </strong></font></font></p> <p align="center"><font color="#ff0000"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><strong></strong></font></font>&nbsp;</p> <p align="center"><font color="#ff0000"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><strong>ری آغاز نموده ودارای پروانه شماره ( 1 )&nbsp;</strong></font></font></p> <p align="center"><strong><font color="#ff0000" face="Arial" size="6"></font></strong>&nbsp;</p> <p align="center"><strong><font color="#ff0000" face="Arial" size="6">دررابطه با صنف مذکور میباشد .</font></strong></p> <p align="right"><strong><font color="#ff0000" face="Arial" size="6"></font></strong>&nbsp;</p> <p align="center"><img style="MAX-WIDTH: 100%" class="thumbnail" alt="" src="http://dayins5371.ir/wp-content/uploads/2013/06/ap2w86qel2tiouj91b.jpg"></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><font color="#333399" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong><font color="#3366ff">عباس اردهالی ( مدیریت اتو بار رازی )</font>&nbsp;</strong></font></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><strong><font color="#6633ff" face="Arial" size="5">اتوبار رازی مجهز به کامیونتهای مدل بالا ومسقف جهت</font></strong></p> <p align="center"><strong><font color="#6633ff" face="Arial" size="5"></font></strong>&nbsp;</p> <p align="center"><strong><font color="#6633ff" face="Arial" size="5">&nbsp;جابجائی اثاثیه منزل وجهیزیه وکالای اداری وتجاری به </font></strong></p> <p align="center"><strong><font color="#6633ff" face="Arial" size="5"></font></strong>&nbsp;</p> <p align="center"><strong><font color="#6633ff" face="Arial" size="5">اقصی نقاط تهران وایران با کارگران ورزیده ومجرب&nbsp; </font></strong></p> <p align="center"><strong><font color="#6633ff" face="Arial" size="5"></font></strong>&nbsp;</p> <p align="center"><strong><font color="#6633ff" face="Arial" size="5">درخدمت هموطنان عزیزمیباشد .</font></strong></p> <p align="center"><strong><font color="#6633ff" face="Arial" size="5"></font></strong>&nbsp;</p> <p align="center"><strong><font color="#cc0000" face="Arial" size="5">شماره تلفن های&nbsp;دفتر مرکزی&nbsp;:&nbsp;&nbsp; 55905484 - 55908182</font></strong></p> <p align="center"><strong><font color="#cc0000" face="Arial" size="5"></font></strong>&nbsp;</p> <p align="center"><strong><font color="#cc0000" face="Arial" size="5">تلفکس : 55915383</font></strong></p> <p align="center"><strong><font color="#cc0000" face="Arial" size="5"></font></strong>&nbsp;</p> <p align="center"><strong><font color="#cc0000" face="Arial" size="5">شعبه دولت آباد : 33389650 - 33389652</font></strong></p> <p align="center"><strong><font color="#cc0000" face="Arial" size="5"></font></strong>&nbsp;</p> <p align="center"><strong><font color="#cc0000" face="Arial" size="5">شعبه باقرشهر :&nbsp; 55229144 -&nbsp; 55229145&nbsp;</font></strong></p> <p align="center"><strong><font color="#cc0000" face="Arial" size="5"></font></strong>&nbsp;</p> <p align="center"><font color="#009900"><strong><font face="Arial" size="6">سامانه پیام کوتاه&nbsp;&nbsp; 10000055908182</font></strong>&nbsp;</font></p> <p align="center"><font color="#ff6600"></font>&nbsp;</p> <p align="center"><strong><font color="#cc0000" face="Arial" size="5"></font></strong>&nbsp;</p> <p align="center"><strong><font color="#ff0000"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="6">مدیریت اتوبار رازی آماده دریافت هرگونه </font></font></strong></p> <p align="center"><strong><font color="#ff0000"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"></font></font></strong>&nbsp;</p> <p align="center"><strong><font color="#ff0000"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="6">پیشنهاد&nbsp;و انتقادات سازنده شما </font></font></strong></p> <p align="center"><strong><font color="#ff0000" face="Arial" size="6"></font></strong>&nbsp;</p> <p align="center"><strong><font color="#ff0000"><font face="Arial" size="6">همشهریان عزیز&nbsp;میباشد.</font> </font></strong></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><strong><font color="#cc0000" face="Arial" size="5">شماره همراه مدیریت : 09121184640&nbsp;</font></strong></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><strong><font color="#cc0000" face="Arial" size="5">شماره مدیریت داخلی وهماهنگی :09121834391 </font></strong></p> <p align="center"><strong><font color="#cc0000" face="Arial" size="5"></font></strong>&nbsp;</p> <p align="center"><strong><font color="#ff0000" face="Arial" size="5">-------------------------------------------------</font></strong></p> <p align="right"><strong><font color="#ff0000" face="Arial" size="5"></font></strong>&nbsp;</p> <p align="right"><strong><font color="#ff0000" face="Arial" size="5"><a title="" href="http://www.razi-autobar.ir/extrapage/5" target=""><strong><font color="#ff0000" face="Arial" size="5">اسباب کشی ( کاری با قدرت رستم )</font></strong></a> </font></strong></p> <p align="right"><strong><font color="#cc0000" face="Arial" size="5"></font></strong>&nbsp;</p> <p align="right">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="MAX-WIDTH: 100%" class="thumbnail" alt="" src="http://dayins5371.ir/wp-content/uploads/2013/06/8y28n5p7xuay3p2w0ayg.jpg"></p> <p align="right">&nbsp;</p> <p align="center"><font color="#ff0000" size="5"><strong>-----------------------------------------</strong></font></p> <p align="center"><strong><font color="#cc0000" face="Arial" size="5"></font></strong>&nbsp;</p><font color="#cc0000" face="Arial" size="5"> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp; <font color="#3333ff" face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><a title="" href="http://www.razi-autobar.ir/extrapage/6" target=""><font color="#3333ff" face="arial,helvetica,sans-serif" size="6">چگونه اثاث کشی کنیم</font><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></a></font></strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></font></font></font></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes"></span></font></font></font></span>&nbsp;</p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes"></span></font></font></font></span>&nbsp;</p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes"></span></font></font></font></span>&nbsp;</p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; <img style="MAX-WIDTH: 100%" class="thumbnail" alt="" src="http://dayins5371.ir/wp-content/uploads/2013/06/1kl3hsmz8h2kra9cfrt.jpg"></span></font></font></font></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes"></span></font></font></font><!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></span>&nbsp;</p></font> <p align="center"><strong><font color="#cc0000" face="Arial" size="5"></font></strong>&nbsp;</p>